Algemene gegevens

Algemene gegevens Stichting ARPA Nederland:

De Stichting draagt de naam: Stichting ARPA Nederland.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Hollands Kroon.
 
De Stichting heeft ten doel het (her)plaatsen van zwerfdieren in Nederland die
door Asociación Rondena Protectora Animal gevestigd in Malaga, Spanje zijn
opgevangen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 
Correspondentieadres: Veckdijk 68
                                                       3237 LV Vierpolders

Emailadres: arpa@woltershof.nl
Website: www.woltershof.nl/ARPA
Mobiele nummer: 06 – 22 69 91 22

ANBI-status: nummer 859715218

Fiscaal nummer/RSIN nummer: 859715218
Kamer van Koophandel nummer: 73934003
Bankrekening: Directbank nummer: NL20 RBRB 0709 9709 00 BIC: RBRBNL
Ten name van: Stichting ARPA Nederland
 
Voorzitter:
mevrouw Claudia CAVÉ, geboren te Haarlem op dertien mei negentienhonderd
zevenenzestig, zich legitimerende met een paspoort, nummer NSC8BP2R6,
uitgegeven te Haarlem op acht september tweeduizend veertien, wonende te
2014 TK Haarlem, Pijlslaan 37, thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner
Penningmeester
mevrouw Adriana Marianne VAN ROOIJEN, geboren te Rotterdam op vijftien
februari negentienhonderd zevenenvijftig, zich legitimerende met een paspoort,
nummer NNP3J94C6, uitgegeven te Brielle op zevenentwintig mei tweeduizend
vijftien, wonende te 3237 LV Vierpolders, gemeente Brielle, Veckdijk 68, gehuwd.
Secretaris:
mevrouw Marja KAAN, geboren te Haarlem op vierentwintig oktober
negentienhonderd eenenzestig, zich legitimerende met een identiteitskaart,
nummer IRD6275B3, uitgegeven te Hollands Kroon op zevenentwintig augustus
tweeduizend achttien, wonende te 1731 XD Winkel, gemeente Hollands Kroon,
Burg Kosterstraat 17, geregistreerd als partner
 
Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet
anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur.
Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  1. subsidies en andere bijdragen;
  2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  3. alle andere verkrijgingen en baten.
De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
 
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
 
Geld wordt gewerft door o.a. donateurs, veilingen, marktverkopen, verzamelen van goederen voor de verkoop.
Activiteiten te ontplooien, zoals wandelingen met honden, een fair organiseren. En door de plaatsing van dieren bij adoptanten.
De stichting beheert de bankrekening. Vanuit de stichting worden o.a. vaste lasten van de opvang betaald, dierenarts facturen en andere onvoorziene kosten. Transporten die worden verzorgd om goederen en voer te sturen naar de opvang.

Wij willen een of twee keer per jaar een wandeling organiseren voor onze donateurs en adoptanten. Op deze manier willen wij hen blijven betrekken bij Stichting ARPA Nederland  we streven ernaar om de wandelingen te organiseren rondom het bezoek van Spaanse vrijwilligers aan Nederland. Zo kunnen zij zien hoe het hun honden vergaat en dit werkt zeer motiverend voor hen om het zware werk in Spanje  vol te houden.
Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks op eigen kosten een werkbezoek te brengen aan ARPA.
Op deze manier kunnen wij de honden en het onderkomen zelf zien en investeren we in de samenwerkingsrelatie.

Tevens wordt er 2 maal per jaar een nieuwsbrief verzonden. Waarin iedereen van alle vorderingen op de hoogte worden gesteld.
 
Voor het beleidsplan: klik hier